Vergoeding

1. Wanneer u via Zorroo (Basis GGZ) door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ voor psychologie bent verwezen wordt deze zorg volledig door uw zorgverzekeraar vergoed (www.zorroo.nl). 

2. Wanneer u zich anders dan via Zorroo (basis GGZ) aanmeldt geldt:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelings-overeenkomst.

Artikel 2

Een afspraak met de therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult bij uzelf in rekening gebracht.

Artikel 3

De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen na datum betaald te zijn.

Artikel 4

Bij niet betaling binnen 14 dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5

Na 14 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.

Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door  therapeut en cliënt begrensd te worden.